نیمیم زآب وگل
می کشی و زنده می کنی به نگاهی

.

         درشب باران به خاک ریخته گاهی                      بوسه ابری که دل سپرده به ماهی

        وسوسه  سیب  سرخ  و بازی پرهیز                    حیف  که دستم نمی رسد به گناهی

       خط به خط سرنوشت من مژه توست                    زندگی  کوه  بسته است  به   کاهی

        زلف تو  و عمر من چه راه درازی                    چشم تو و حال من  چه روزسیاهی

        مساله  مرگ  و زندگی  نظر توست                   می کشی و زنده می کنی به نگاهی

                                               حق من این زندگی نبود خدایا

                                               جان   مرا   زودتر بگیر الهی

                                                                                                                                     فاضل نظری

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف