نیمیم زآب وگل
تشنه لبی مست رفته است به ميدان!!

 هیچ دلی  عاشق   و   دچار     مبادا             

                                                    عاقبت   چشم     انتظار  مبادا

   می روی وابرها به گریه که برگرد

                                                     چشم  خداوند  اشکبا ر  مبادا

  تشنه لبی مست رفته است به میدان

                                                       آینه  با سنگ در کنار مبادا

 تشنه لبی مست رفته است به میدان

                                                       وعده  دیدار بر مزار  مبادا                                        

 تشنه لبی مست رفته است به میدان

                                                    این  خبر  سرخ  ناگوار مبادا

  تشنه لبی مست رفته است به میدان

                                                   تشنه لب مست  بی قرار مبادا

 شیحه اسبی شنیده می شود از دور

                                                   شیحه اسبی که بی سوار مبادا

این طرف  آهو  دوید  آنطرف  آهو

                                                      دشت د راندیشه  شکار مبادا

وسعت دشت است و وحشت رم اسبان

                                                   غنچه سرخی به رهگذار مبادا

زندگی سبز ومرگ سرخ مبارک

                                                   دشت پر از لاله بی بهار مبادا

عالم کثرت گشود راه به وحدت

                                                      هیچ   به جز   آفریدگار مبادا

                                                                                                             فاضل نظری

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف