نیمیم زآب وگل
نشان عاشق آن باشد که خشکش بینی از دریا

.

مکن در جسم وجان منزل  که این دونست و آن والا

                                                                  قدم زین هردو بیرون نه  نه اینجا باش  و نه آنجا

به هرچ ازراه دور افتی چه کفر آن حرف و چه ایمان

                                                         به هرچ از دوست وامانی چه زشت آن نقش وچه زیبا

گواه رهرو  آن باشد    که سردش بینی   از دوزخ

                                                                   نشان عاشق آن باشد  که خشکش  بینی  از دریا

سخن کزروی دین گویی چه عبرانی  چه  سریانی

                                                                  مکان  کزبهرحق جویی   چه جابلقا   چه جابلسا

شهادت گفتن    آن باشد    که  هم زاول    درآشامی

                                                                  همه دریا ی هستی  را     بدان حرف نهنگ آسا

عجب نبود  گرازقرآن     نصیبت نیست   جز نقشی

                                                                  که ازخورشید    جزگرمی     نیابد    چشم نابینا

گرت سودای آن باشد   کزین سودا    برون آیی

                                                                  زهی سودا که خواهی یافت فردا ازچنین سودا

به حرص ار شربتی خوردم مگیرازمن که بد کردم

                                                                 بیابان بود   و  تابستان    و  آب سرد   و  استسقاء

                                                                                                                                                      سنایی غزنوی

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف