نیمیم زآب وگل
ازخدا برگشتگان

.

ازخدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست

                                سخت کار ما بود  کزما خدا برگشته است

                                                                            نوفانی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف