نیمیم زآب وگل
زندگی چيست

زندگی  خام شدن در خم ابروی زمان است

                                                      موسوی گرمارودی

حرف قشنگیست.این زمان است که برای زندگی ما تصمیم میگیرد.

۷ سالگی به مدرسه میرویم چون ۷ساله شده ایم

۱۸ سالگی به سربازی میرویم چون ۱۸ ساله شده ایم

۳۰ سالگی ازدواج میکنیم چون دیگر وقتشست

و۹۰ سالگی هم کم کم میمیریم

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف