نیمیم زآب وگل
که هرچه هست ندارم ! که هرچه دارم نیست

.

مپرس حال مرا ! روزگار یارم نیست                        جهنمی  شده ام   هیچکس   کنارم نیست

نهال بودم   و  در حسرت بهار!  ولی                     درخت می شوم وشوق برگ وبارم نیست

به این نتیجه رسیدم که سجده کردن من                        به  جز  مبارزه  با     آفریدگارم  نیست

مرا زعشق مگویید عشق گم شده است               که هرچه هست ندارم ! که هرچه دارم نیست

شبی   به لطف  بیا  بر مزار  من شاید                    بروید  آن گل سرخی    که بر مزارم نیست

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        فاضل نظری

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف