نیمیم زآب وگل
ای عشق سری به خانه ما نزدی!!

.

                 دستی ز کرم  به شانه ما نزدی                       بالی  به هوای   دانه ما   نزدی

                دیریست دلم چشم به راهت دارد                   ای عشق سری به خانه ما نزدی

                                                                                                                                                قیصر امین پور

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف