نیمیم زآب وگل
زمین به دام گل و سبزه گیردم که بمان !!

.

     برای مرگ  جوانم   برای ماندن   پیر                       بگو چگونه کنم این شگفت را تفسیر

    زمین به دام گل وسبزه گیردم که بمان                       زمانه ام به گلو نیشتر زند    که بمیر

    زمین گرفته ی این کویم وغریبه دوست                   گرسنه مانده درگاه عشق وازجان سیر

                                                                                                                                                      منوچهر آتشی

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف