نیمیم زآب وگل
چه بگوییم به این ساقی ساغر گردان؟!

.

          گوشه چشم  بگردان و  مقدر گردان        

                                                                           ما که هستیم در این دایره سرگردان؟

          دور گردید وبه ما جرئت مستی نرسید    

                                                                           چه بگوییم به این ساقی ساغر گردان

         این دعاییست که رندی بمن آموخته است

                                                                          بار ما را نه بیفزا ! نه سبکتر  گردان!

         غنچه ای را که به پژمرده شدن محکومست 

                                                                           تا شکوفا نشده   بشکن و پرپرگردان!

          من کجا بیشتر از حق خودم  خواسته ام ؟

                                                                         مرگ حقست به من حق مرا برگردان

                                                                                                                 فاضل نظری

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف