نیمیم زآب وگل
که دروغی تو دروغ! که فريبی تو فريب!

.

قاصدک!هان  چه خبر آوردی؟

ازکجا وز که خبرآوردی؟

خوش خبرباشی اما اما          گرد بام  و بر من

بی ثمرمی گردی

انتظارخبری نیست مرا        نه ز یاری   نه ز دیار و دیاری  باری

بروآنجا که تو را منتظرند

قاصدک!  در دل من همه کورند وکرند

دست بردار ازین دروطن خویش غریب

قاصد تجربه های همه تلخ

                                  با دلم می گوید:

                                                        که دروغی تو دروغ!

                                                                                     که فریبی تو فریب!

                                                                                                                                                                                                                                          اخوان

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف