نیمیم زآب وگل
اين است نصيحت سنايی:

.

                        عاشق  مشوید ! اگر توانید                             تا در غم  عاشقی  نمانید

                        این عشق به اختیار کس نیست                       دانم که همین قدر  بدانید

                        هرگز  مبرید ! نام  عاشق                               تا دفتر عشق برنخوانید

                        آب رخ عاشقان  مریزید !                            تا آب زچشم خود مرانید

                        معشوقه رضای کس نجوید                        هرچند زدیده خون چکانید

                        این است رضای او که اکنون                     بر روی زمین یکی نمانید

                        این است سخن که گفته آمد                     گر نیست درست بر نخوانید

                                                       این است نصیحت سنایی:

                                                       عاشق مشوید اگر توانید

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٤ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف