نیمیم زآب وگل
دموکراتم من!

.

               می گفت به وقت بحث سقراطم من                وز قدرت بحث خویشتن ماتم من

               دیروز کتک زدم یکی را سر بحث                البته   نکشتمش     دموکراتم  من

                                                                                                                                                هادی خرسندی

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف