نیمیم زآب وگل
ای روزگار!!

.

از ما گذشت  نیک  و بد !  اما  تو روزگار!

                                                         فکری به حال خویش کن!  این !  روزگار نیست

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف