نیمیم زآب وگل
اين نيز بگذرد!!

.

     ای  کم شده   وفای  تو  این  نیز  بگذرد                       وافزون شده جفای تواین نیز بگذرد

     گردوری ازهوای منت هست روزوشب                     جای دگرهوای  تو ! این نیز بگذرد

     گرهست  مستمند   دل   بی گناه   من                           در محنت و بلای تو  این نیز بگذرد

     بگذشت آن زمانه   که  بودم سزای تو                       اکنون نیم   سزای  تو  این نیز بگذرد

     گرسیر گشتی ازمن وخواهی که بگذرم                     گرد  در سرای  تو    این نیز بگذرد

                                                                                                                                                      سنایی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف