نیمیم زآب وگل
آزادی !!

.

        چنانکه  ابر  گره خورده  با  گریستنش

        چنانکه  گل همه عمرش  مسخر شادیست

        چنانکه هستی آتش  اسیر سوختن ست

                                                 تمام پویه انسان به سوی  آزادیست

        گه ملحد و گه دهری  و کافر باشد

        گه دشمن خلق  و فتنه پرور  باشد

        باید  بچشد   عذاب   تنهایی  را

                                                 مردی که ز عهد خود فراتر باشد

                                                                                                              شفیعی کد کنی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف