نیمیم زآب وگل
هواشناسی!

.

چون صاعقه

                    درکوره ی بی صبری ام

                                                      امروز

                                                               ازصبح که برخواسته ام

                                                                                                   ابری ام

                                                                                                                امروز

                                                                                                                                                              شفیعی کدکنی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف