نیمیم زآب وگل
وصل نخواهم که هجر قاعده اوست

.

 صحبت  معشوق  انتظار  نیرزد                              بوی گل ولاله  زخم خار نیرزد

وصل نخواهم که هجر قاعده اوست                        خوردن می  محنت خمار نیرزد

این دو سه روزه غم فراق ووصالش                       اینهمه آشوب  وکار و بار نیرزد

                                                                                                                                                                                                                                      سنایی

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف