نیمیم زآب وگل
به بهاری که می رسد از راه!

.

              با همین دیدگان اشک آلود

                                                 ازهمین روزن گشوده به دود

                                                                                          به پرستو به گل به سبزه درود

             به شکوفه به صبحدم به نسیم   

                                                به بهاری که می رسد ازراه

                                                                                            چندروزدگر به ساز وسرود

             ما که دل هایمان زمستان است

                                        ما که خورشیدمان نمی خندد

                                                    ما که باغ بهارمان پژمرد

                                                                                               ما که پای امیدمان فرسود

             ما که درپیش چشممان رقصید

                                                   اینهمه دود زیرچرخ کبود

              سرراه شکوفه های بهار

                                                گریه سرمی دهیم با دل شاد

                                                                                                گریه شوق با تمام وجود

              دشمنی کرد درجهان پیوند

                                               دوستی گفت با زمین بدرود

              شاید ای خستگان وحشت دشت

                                   شاید ای ماندگان ظلمت شب

                                           در بهاری که می رسد ازراه

                                                                 گل خورشید آرزوهامان

                                                                                        سرزد از لای ابرهای حسود

             شاید اکنون کبوتران امید

                                                   بال دربال آورند فرود

             پیش پای سحر بیفشان گل 

                                                 سرراه صبا بیفشان عود

             با همین دیدگان اشک آلود

                                          ازهمین  روزن گشوده به دود

                                                                                      به پرستو به گل به سبزه درود

                                                    

                                                                                                                                                             فریدن مشیری

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف