نیمیم زآب وگل
معنای زنده بودن من

معنای زنده بودن من با تو بودن است

نزدیک - دور

                        سیر- گرسنه

                                           رها - اسیر

                                                           دلتنگ - شاد

آن لحظه ای که بی تو سر آید                                            مرا مباد

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف