نیمیم زآب وگل
رفت يار و..

.

     رفت یار و آرزوی او زجان من نرفت

                                                        کس به دنبالش به جز اشک روان من نرفت

    دل زمن دزدید و سر تا پای او جستم نبود

                                                           زیر زلفش بود   ودر آنجا گمان من نرفت

                                                                                                                                                    امیرمعزی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف