نیمیم زآب وگل
سالی سپری گشت و تو را ما نپرانديم

.

       عید آمد و ما خانه ی خود را نتکاندیم                گردی نستردیم  و غباری نفشاندیم

       دیدیم که در کسوت بخت آمده نوروز               از بیدلی او  را ز در خانه براندیم

       هرجا گذری غلغله شادی وشورست                   ما  آتش  اندوه   به  آبی  ننشاندیم

        آفاق پراز پیک و پیامست ولی  ما                     پیکی ندواندیم  و پیامی  نرساندیم

       من دانم وغمگین دلت ای خسته کبوتر            سالی سپری گشت و ترا ما نپراندیم

        صد قافله رفتند و به مقصود رسیدند             ما این خرک لنگ ز جویی نجهاندیم

        از  نه  خم گردون  بگذشتند حریفان         مسکین من و دل درخم این زاویه ماندیم

                                     طوفان بتکاند مگر ؛ امید ؛ که صد بار     

                                      عید آمد وما خانه ی خود را نتکاندیم

                                                                                                                                                      اخوان

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف