نیمیم زآب وگل
خدا کند که ...

.

         خبر.. به  دورترین  نقطه ی  جهان  برسد  

                                                              نخواست او به من خسته بی گمان برسد

         شکنجه بیشترازاین ..که پیش چشم خودت

                                                               کسی که سهم تو باشد  به دیگران برسد

        چه میکنی اگراو را که خواستی یک عمر

                                                                به راحتی   کسی از راه  ناگهان  برسد..

        رها کنی   برود..   از دلت   ... جدا باشد

                                                           به آنکه دوست ترش داشته .. به آن برسد

        گلایه ای نکنی  بغض خویش را  بخوری

                                                           که هق هق تو  مبادا  ! به  گوششان  برسد

       خدا کند  که ... نه ! نفرین نمیکنم...نکند

                                                            به  او که  عاشق او  بوده ام  زیان  برسد

        خداکند.. فقط  این  عشق  از سرم   برود

                                                              خداکند ..که  فقط زود  آن  زمان  برسد

                                                                                                                                                                نجمه زارع

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف