نیمیم زآب وگل
دود دل سيگار!!!

.

                از شیفتگی  زدم  به  ناچار                   لرزنده دولب دمی به سیگار

                زان سوخته دود دل کشیدم                    در حلقه ی  چشم  او دمیدم

                چون بست به  ناز دیدگانش                   یک بوسه ربودم از دهانش

                                                                                                                                                         اشتری

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف