نیمیم زآب وگل
نقش مگس از زبان انوری!!

.

      اگر انوری  خواهد  از روزگار               که یک لحظه بی زاء زحمت زید

      مگس  را  پدید  آورد    روزگار               که  تا  بر  سر  راء   رحمت   رید

                                                                                                                                                     انوری

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف