نیمیم زآب وگل
تهاجم فرهنگی!!

.

        مردیم  در این   زمانه   از     دلتنگی                 اوضاع  زمانه  هم  شده  خرچنگی

       خشک است وعبوس هرکه بینم یارب               قدری   برسان   :   تهاجم  فرهنگی

                                                                                                                                                           عمران صلاحی

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف