اين قوم...

..

آب این قوم  ننوشیده به هرکس نگرم 

                                                               بر منش منت حق نمکی یا  نانی ست

                                                                                                                                                             طالب آملی

/ 8 نظر / 17 بازدید
باران

جانا به خرابات آ تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد بی‌صحبت جانانه هر گوشه یکی مستی دستی ز بر دستی و آن ساقی هر هستی با ساغر شاهانه از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشانه چون کشتی بی‌لنگر کژ می‌شد و مژ می‌شد وز حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه گفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفت ای جان نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه نیمیم ز آب و گل نیمیم ز جان و دل نیمیم لب دریا نیمی همه دردانه ...

پرستش

ای روح تشنه آرام بگیر بگذار بیاد بیاورم مهربان به دیدارم بیا در پناه او