دود دل سيگار!!!

.

                از شیفتگی  زدم  به  ناچار                   لرزنده دولب دمی به سیگار

                زان سوخته دود دل کشیدم                    در حلقه ی  چشم  او دمیدم

                چون بست به  ناز دیدگانش                   یک بوسه ربودم از دهانش

                                                                                                                                                         اشتری

/ 3 نظر / 12 بازدید
آرش

درود خوشمان آمد ... بدرود

مهران

چشمم روشن.سيگار هم که می کشين؟اونم با پيرمردها.فردا پس فردا هم سومعه و خانقاه و ... رفتی منم ببر.اما دود مود نباشه که نميام.