بودن يا نبودن!!!!

....

تا کدامین را تو می خواهی؟

                             مرگ را جستن برای زندگی ؟

                                                                یا 

                                                                   زندگی کردن برای مرگ

                                                                                                                                                               شفیعی کدکنی

/ 3 نظر / 15 بازدید