خودکشی!!!!!!!!

...

جز اهورا   گر بدانم  من   خدای دیگری  

                                                                  دعوی خلق مرا  دارد   خودم  را میکشم

                                                                                                                                                               اخوان ثالث

/ 4 نظر / 16 بازدید
خانه به دوش

به اين نتيجه رسيدم که سجده کردن من///به جز مبارزه با آفريدگارم نيست

(سما سادات ملك ثابت)

سلام از اينکه سرزده بوديد ممنون گلچين کرده بوديد از شعرها سليقه ی قابل ستايشی داريد به روز شديد بی خبرم نگذاريد خواهم امد

پرستش

آجُر بزن به خانه يِ سيمانيم و بعد محکوم شو به اين که نمي دانيم وبعد يک روز ميرسد که عزادار مي شوي باآيه هاي روشن قرآنيم و بعد بعدش پيامبر خودمم سجده کن مرا توي لباسِ تازه ي شيطانيم و بعد "ايمان بياوريد به آغاز فصل من" برمعجزاتِ ساده ي انسانيم و بعد بعداز هزاروسيصدوهشتادوچندسال اين جا مربعيست به دستورشخص من من که پيامبر خودمم، من که بعدِ تو تا گردنم فروست درآوار ِ اين لجن مبعوث مي شوم که تو دفنم کني شبي مبعوث مي شوم که بپيچم دراين کفن بعدش وصيتم به شما حکم مي کند "ايمان نياوريد به آغاز فصل من ای خوب حضورت بهاری و در پناه او