حريفم قاضی و ساقی امام است

.

          ره  میخانه  و مسجد   کدامست؟            که هردو برمن مسکین حرامست

          نه درمسجد گذارندم که رند ست          نه  در میخانه  کین  خمار خامست

          ورای مسجد و میخانه  راهیست           بجویید  ای عزیزان  کین کدامست

          به میخانه امامی مست خفته ست        نمی دانم که این بت را چه نامست؟

          مرا  کعبه    خراباتست   امروز            حریفم   قاضی   و ساقی  امامست

                                       برو !  عطار  کو خود  می شناسد

                                     که سرورکیست  سرگردان کدامست

/ 3 نظر / 15 بازدید
مهران

حتمن سرگردان مائيم ديگه و حتمن تر اين که سرور هم از ما بهترانند ديگه؟!!!ها

هم رکاب شيطان

من از اين جهان گذر خواهم کرد بگذار اشاره نکنم بگذار وا گو نکنم که من اين راه را دگر باره نخواهم پيود