تشنه لبی مست رفته است به ميدان

...

 هیچ دلی  عاشق   و   دچار     مبادا             

                                                    عاقبت   چشم     انتظار  مبادا

   می روی وابرها به گریه که برگرد

                                                     چشم  خداوند  اشکبا ر  مبادا

  تشنه لبی مست رفته است به میدان

                                                       آینه  با سنگ در کنار مبادا

 تشنه لبی مست رفته است به میدان

                                                       وعده  دیدار بر مزار  مبادا                    

 تشنه لبی مست رفته است به میدان

                                                    این  خبر  سرخ  ناگوار مبادا

  تشنه لبی مست رفته است به میدان

                                                   تشنه لب مست  بی قرار مبادا

 شیحه اسبی شنیده می شود از دور

                                                   شیحه اسبی که بی سوار مبادا

این طرف  آهو  دوید  آنطرف  آهو

                                                      دشت د راندیشه  شکار مبادا

وسعت دشت است و وحشت رم اسبان

                                                   غنچه سرخی به رهگذار مبادا

زندگی سبز ومرگ سرخ مبارک

                                                   دشت پر از لاله بی بهار مبادا

عالم کثرت گشود راه به وحدت

                                                      هیچ   به جز   آفریدگار مبادا

                                                                                                         

                                                                                    فاضل نظری

/ 3 نظر / 19 بازدید
رهگذر

سلام.... تشنه لبی مست رفته است به ميدان ... شعر زيبايی بود در وصف اين ماه محرم و اين روزهای سراسر غم و اندوه ممنون که به کلبه اين حقير سر ميزنی ..گويا در اين ژنوشته اولين نفرم ..ياز هم روز دهم محرم الحرام رو به شما و خانواده محترمتون تسليت عرض ميکنم..رهگذر...ياحق

الی

شعر زيبايی بود ... زندگی سبز و مرگ سرخ مبارک ... زيبا بود ... برايت ارزوی موفقيت و سربلندی دارم دوست گرامی