از شرع غیرنام نمانده!!!!

سجاده فرش عنف و تجاوز، ای داعیان شرع خدا را!
بر قتل عام دین و مروت، دست که بسته چشم شما را ؟

الله اکبر است که هر شب، همراه جانِ آمده بر لب
آتشفشان به بال شیاطین، کرده ست پاره پاره فضا را

از شرع غیر نام نمانده ست، از عرف جز حرام نمانده ست
بر مدعا گواه گرفتم، جسم ترانه قلب ندا را

انصاف را به هیچ شمردند، بس خون بیگناه که خوردند
شرم آیدم دگر که بگویم، بردند آبروی حیا را

سهراب ها به خاک غنودند، آرام آنچنان که نبودند
کو چاره ساز نفرت و نفرین، تهمینه های سوگ و عزا را ؟

زین پس کدام جامه بپوشند، بهر کدام خیر بکوشند
آنانکه عین فاجعه دیدند، فخر امام ارج عبا را

سجاده تار و پود گسسته ست، دیوی بر آن به جبر نشسته ست
گو سیل سخت آید و شوید، سجاده و نماز ریا را

سیمین بهبهانی

/ 4 نظر / 23 بازدید
نادرترين غزل

سلام بر رضاي عزيز زيباست آنچه د روبت داري براي ديدن قالب هم منظم و گيراست و اشعارت البته دلگير... شعري در پاسخ سيمين: كركس شناسي بوي خون مي آيد از اينجا و آنجا؟ بو نكش هاي! رنگي از خدا هم نيست، هي هو هو نكش يك غزل يا صد غزل حق‌ها هميشه ماندنيست اشتباه آنور اين قصه را جارو نكش... آي! در بدر و احد حلوا نمي‌كردند خير كشته‌هاي نهروان را مردمي هالو نكش بد رقم در وهم حقانيت خود گم شدند پس براي كوردل‌ها ديده و ابرو نكش هي به خيل كشته‌ها اينطرف ور مي روي كشته‌هاي آن طرف را عده‌اي لولو نكش خون همان خون است، قاتل، قاتل اما مه غليظ، چشم‌هاي ديگران را بي‌خودي كم سو نكش من نمي‌گويم چه خوب اينقدر آدم مرده‌است خوب تو هم انصاف رو كن روز را وارو نكش بحث ريش و ريشه هم اينجا نمي‌گنجد ولي توي شعرت صورت ابليس را پر مو نكش ******* مير ها مسئول خون لاله‌هاي لشكرند كركسان دشت را پشت نقاب قو نكش م.نادري خوشحال شدم كه خواندمتان شاد و شاعر باشيد.. رنج‌ها خدا كند كه بكاهد از اين روزگارمان يا هوووووووووو

نادرترين غزل

سلام بر رضاي عزيز زيباست آنچه د روبت داري براي ديدن قالب هم منظم و گيراست و اشعارت البته دلگير... شعري در پاسخ سيمين: كركس شناسي بوي خون مي آيد از اينجا و آنجا؟ بو نكش هاي! رنگي از خدا هم نيست، هي هو هو نكش يك غزل يا صد غزل حق‌ها هميشه ماندنيست اشتباه آنور اين قصه را جارو نكش... آي! در بدر و احد حلوا نمي‌كردند خير كشته‌هاي نهروان را مردمي هالو نكش بد رقم در وهم حقانيت خود گم شدند پس براي كوردل‌ها ديده و ابرو نكش هي به خيل كشته‌ها اينطرف ور مي روي كشته‌هاي آن طرف را عده‌اي لولو نكش خون همان خون است، قاتل، قاتل اما مه غليظ، چشم‌هاي ديگران را بي‌خودي كم سو نكش من نمي‌گويم چه خوب اينقدر آدم مرده‌است خوب تو هم انصاف رو كن روز را وارو نكش بحث ريش و ريشه هم اينجا نمي‌گنجد ولي توي شعرت صورت ابليس را پر مو نكش ******* مير ها مسئول خون لاله‌هاي لشكرند كركسان دشت را پشت نقاب قو نكش م.نادري خوشحال شدم كه خواندمتان شاد و شاعر باشيد.. رنج‌ها خدا كند كه بكاهد از اين روزگارمان يا هوووووووووو

نادرترين غزل

سلام بر رضاي عزيز زيباست آنچه د روبت داري براي ديدن قالب هم منظم و گيراست و اشعارت البته دلگير... شعري در پاسخ سيمين: كركس شناسي بوي خون مي آيد از اينجا و آنجا؟ بو نكش هاي! رنگي از خدا هم نيست، هي هو هو نكش يك غزل يا صد غزل حق‌ها هميشه ماندنيست اشتباه آنور اين قصه را جارو نكش... آي! در بدر و احد حلوا نمي‌كردند خير كشته‌هاي نهروان را مردمي هالو نكش بد رقم در وهم حقانيت خود گم شدند پس براي كوردل‌ها ديده و ابرو نكش هي به خيل كشته‌ها اينطرف ور مي روي كشته‌هاي آن طرف را عده‌اي لولو نكش خون همان خون است، قاتل، قاتل اما مه غليظ، چشم‌هاي ديگران را بي‌خودي كم سو نكش من نمي‌گويم چه خوب اينقدر آدم مرده‌است خوب تو هم انصاف رو كن روز را وارو نكش بحث ريش و ريشه هم اينجا نمي‌گنجد ولي توي شعرت صورت ابليس را پر مو نكش ******* مير ها مسئول خون لاله‌هاي لشكرند كركسان دشت را پشت نقاب قو نكش م.نادري خوشحال شدم كه خواندمتان شاد و شاعر باشيد.. رنج‌ها خدا كند كه بكاهد از اين روزگارمان يا هوووووووووو

نادرترين غزل

سلام بر رضاي عزيز زيباست آنچه د روبت داري براي ديدن قالب هم منظم و گيراست و اشعارت البته دلگير... شعري در پاسخ سيمين: كركس شناسي بوي خون مي آيد از اينجا و آنجا؟ بو نكش هاي! رنگي از خدا هم نيست، هي هو هو نكش يك غزل يا صد غزل حق‌ها هميشه ماندنيست اشتباه آنور اين قصه را جارو نكش... آي! در بدر و احد حلوا نمي‌كردند خير كشته‌هاي نهروان را مردمي هالو نكش بد رقم در وهم حقانيت خود گم شدند پس براي كوردل‌ها ديده و ابرو نكش هي به خيل كشته‌ها اينطرف ور مي روي كشته‌هاي آن طرف را عده‌اي لولو نكش خون همان خون است، قاتل، قاتل اما مه غليظ، چشم‌هاي ديگران را بي‌خودي كم سو نكش من نمي‌گويم چه خوب اينقدر آدم مرده‌است خوب تو هم انصاف رو كن روز را وارو نكش بحث ريش و ريشه هم اينجا نمي‌گنجد ولي توي شعرت صورت ابليس را پر مو نكش ******* مير ها مسئول خون لاله‌هاي لشكرند كركسان دشت را پشت نقاب قو نكش م.نادري خوشحال شدم كه خواندمتان شاد و شاعر باشيد.. رنج‌ها خدا كند كه بكاهد از اين روزگارمان يا هوووووووووو